REGULAMIN REZERWACJI NOWEGO DOMINARA D400 ZA POMOCĄ WITRYNY INTERNETOWEJ TESTUJDOMINAR400.PL

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie rezerwacji pierwszeństwa zakupu motocykla BAJAJ DOMINAR D400 (dalej DOMINAR D400) na rynku Polskim (rok produkcji 2020) za pomocą witryny internetowej https://testujdominar400.pl (dalej: Witryna). Dostęp i korzystanie z Witryny podlega zasadą opisanym w niniejszym dokumencie oraz obowiązującym przepisom prawa. Dokonanie rezerwacji jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu  przez  osoby wpisujące się na listę rezerwacyjną (dalej: Rezerwujący) w całości i bez ograniczeń.

1.2 Świadczącym usługę rezerwacji jest Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodzie 32C, 39-200 Dębica, NIP: 872-22-35-254, Regon 180040712, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy  KRS Nr 0000234280, Kapitał zakładowy: 72.522.500 PLN (dalej: BAJAJ Poland).

 

2. Warunki rezerwacji

2.1 Przedmiotem rezerwacji jest prezentowany na Witrynie motocykl DOMINAR D400: rok produkcji 2020 z wersją silnikową o maksymalnej mocy silnika 29.41 kW przy 8650 obr./min. Witryna umożliwia Rezerwującemu  zarezerwowanie motocykla DOMINARA D400 w jednym z dwóch wariantów kolorystycznych: Savanna Green lub Charcoal Black.

2.2 Aby zarezerwować motocykl DOMINAR D400 należy kliknąć na Witrynie przycisk „Zarezerwuj teraz” umieszczony pod wybranym wariantem kolorystycznym. Przed dokonaniem rezerwacji Rezerwujący będzie poproszony do podania swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, nr telefonu oraz adres e-mail, a także pełne dane adresowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznego złożenia rezerwacji.

2.3 Warunkiem dokonania rezerwacji jest uiszczenie przez Rezerwującego kaucji (zwanej dalej: Kaucja)  w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset złotych) za pomocą wybranego sposobu zapłaty dostępnego poprzez zewnętrzny system płatności www.payu.pl obsługiwany przez firmę: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru
Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

W celu dokonania płatności Rezerwujący zostanie przeniesiony do zewnętrznego serwisu na którym dokonania płatności Kaucji. Rezerwujący na podany w procesie rezerwacji e-mail otrzyma potwierdzenie o statusie płatności.

2.4  Potwierdzenie rezerwacji dokonanej za pomocą Witryny nastąpi na podany przez Rezerwującego w procesie rezerwacji e-mail zawierający indywidualny numer rezerwacji, a także informację o możliwości odstąpienia od rezerwacji w dowolnym momencie. Warunkiem dokonania rezerwacji  i otrzymania indywidualnego numeru rezerwacji jest wpłata przez Rezerwującego Kaucji. Rezerwacja nie stanowi wiążącej oferty oraz nie zobowiązuje Rezerwującego do zakupu pojazdu, jednak daje prawo pierwszeństwa nabycia  motocykla  DOMINAR D400 przed innymi osobami zainteresowanymi zakupem , którzy nie dokonali rezerwacji . Ponadto dokonanie rezerwacji uprawnia Rezerwującego do otrzymania 1-go dodatkowego roku gwarancji jakości ( łącznie 3 lata gwarancji) oraz do dokonania zakupu  motocykla DOMINAR D400 z  rabatem 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych) – liczonego od ceny detalicznej  w pojazdu obowiązującej w dacie jego premiery tj. 18 999,00 zł z VAT. Rabat ten nie łączy się z ewentualnymi rabatami z innego tytułu.

Rezerwację będzie można zrealizować po premierze motocykla DOMINAR D400 – i nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty złożenia rezerwacji.

Rezerwujący nie może za pośrednictwem Witryny dokonać płatności za motocykl DOMINAR D400, jak również nie może złożyć na  motocykl DOMINAR D400 zamówienia.

2.5 Przed datą premiery motocykl DOMINAR D400 na rynku polskim BAJAJ Poland skontaktuje się z Rezerwującym z prośbą o dokonanie wyboru Dilera marki BAJAJ ( aktualna lista dilerów znajduje się na witrynie internetowej https://www.bajaj.pl/ i będzie na bieżąco aktualizowana) u którego Rezerwujący na podstawie indywidualnego numeru rezerwacji dokona złożenia zamówienia  na motocykl DOMINAR D400. Na Rezerwującym ciąży obowiązek kontaktu z wybranym Dealerem i przekazania mu  nadanego Rezerwującemu indywidualnego numeru rezerwacji. Zamówienie można dokonać wyłącznie bezpośrednio w siedzibie wybranego Dilera marki BAJAJ. Przed złożeniem zamówienia Diler marki BAJAJ przekaże rezerwującemu szczegółowe informację o motocyklu DOMINAR D400 w tym cenę, termin dostawy oraz uzgodni z kupującym formę finansowania z możliwości dostępnych u wybranego Dilera marki BAJAJ – w przypadku chęci skorzystania  przez Rezerwującego .

2.6 W przypadku złożenia na podstawie rezerwacji zamówienia przez Rezerwującego u wybranego Dilerara marki BAJAJ na motocykl DOMINAR D400 Bajaj Poland dokona zwrotu Rezerwującemu Kaucji w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot Kaucji nastąpi za pomocą tego samego środka płatniczego, za pomocą którego została uiszczona Kaucja.

3. Anulowanie rezerwacji

3.1  Rezerwujący do momentu złożenia zamówienia na pojazd u wybranego Dilera marki BAJAJ ma prawo do ustawowego anulowania rezerwacji  w ciągu 14 dni od daty rezerwacji, jak również dodatkowe prawo do anulowania rezerwacji bez ograniczenia czasowego. W przypadku anulowania rezerwacji Rezerwujący otrzyma całkowity zwrot Kaucji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3.2 W przypadku chęci skorzystania z prawa do anulowania rezerwacji Rezerwujący musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o anulowaniu rezerwacji za pośrednictwem:

  • Poczty elektronicznej BAJAJ Poland wysyłając wiadomość na adres e-mail: bajaj@bajaj.pl,
  • Poczty tradycyjnej wysyłając wiadomość o rezygnacji na adres siedziby BAJAJ Poland
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: 14 6848 170

Wzór formularza anulowania rezerwacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.3 W przypadku braku zamówienia przez Rezerwującego motocykla DOMINAR D400 u wybranego Dilera marki BAJAJ w ciągu 6 miesięcy od daty dokonania rezerwacji BAJAJ Poland zastrzega sobie prawo automatycznej anulowania rezerwacji i dokonania zwrotu Rezerwującemu wpłaconej Kaucji.

4. Reklamacje

4.1 Reklamacje odnośnie funkcjonowania systemu rezerwacji motocykla DOMINAR D400 prosimy  kierować na adres e-mail: bajaj@bajaj.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Wynik postępowania reklamacyjnego zostanie przesłany na adres e-mail, z którego przesłano reklamację.

5.Ochrona danych osobowych

5.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Administratorem Państwa danych osobowych jest Arkus & Romet Group Sp. z o. o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000234280, NIP 8722235254, REGON 180040712, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adrese  Arkus & Romet Group Sp. z o. o. Podgrodzie 32c,        39-200 Dębica, e-mail: sekretariat@romet.pl,tel. 14 6848101.

5.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach  dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres Administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE”: Arkus & Romet Group Sp. z o. o, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica lub e-mail: rodo@romet.pl, tel. 146848101.

5.3 Dane osobowe, które Państwo udostępniają kontaktując się z nami poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej będą przetwarzane w celu pierwszeństwa rezerwacji Motocykla Dominar D400 poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej oraz kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.

5.4 Formularz zawiera dane w zakresie imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), pełne dane adresowe, telefon, e-mail. Podanie tych danych osobowych w procesie pierwszeństwa rezerwacji poprzez formularz następuje poprzez uzupełnienie odpowiednich pól.

5.5 Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi pierwszeństwo rezerwacji motocykla oraz kontakt z Państwem.

5.6 Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w celu pierwszeństwa rezerwacji Motocykla Dominar D400 poprzez formularz odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 dalej RODO).

5.7 Państwa dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, t w związku z dochodzeniem i obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.8 Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator, który może udostępnić dane innym odbiorcom – podmiotowi obsługującemu witrynę internetową (firmie Ideo Sp. z o. o.) na której zamieszczony został formularz kontaktowy i jego upoważnionym pracownikom, przy czym w/w podmioty i ich upoważnieni pracownicy będą przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem, tylko i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

5.9 Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez czas konieczny do zakończenia procesu pierwszeństwa rezerwacji motocykla i obsługi Państwa zgłoszenia, nie dłużej niż do czasu upłynięcia obowiązkowego okresu ich przechowywania wynikającego z przepisu prawa, w szczególności w zakresie terminów przedawnienia oraz archiwizacji chyba, że przed tym terminem zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie cofnięta.

5.10 Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.11 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.12 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5.13 Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 6. Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin wchodzi  w życie z dniem 03.12.2019 r. i daje możliwość złożenia rezerwacji na motocykl  DOMINAR D400  do dnia 29.02.2020 r. Po upływie tego terminu złożenie Rezerwacji nie będzie możliwe, chyba że Bajaj Poland przedłuży możliwość składania rezerwacji na dalszy czas określony.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  – (formularz należy przesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat – Arkus & Romet Group Sp. z o. o. z siedzibą w Podgrodziu, Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica, adres poczty elektronicznej: bajaj@bajaj.pl

Niniejszym  informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usługi z zakresu rezerwacji pierwszeństwa zakupu motocykla BAJAJ DOMINAR D400 na rynku Polskim (rok produkcji 2020).

Data zawarcia umowy(data rezerwacji): ………………………………………………
Nr rezerwacji: ………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta…………………………………………………………….

Adres konsumenta………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta (tylko dla wersji papierowej): …………………………………………………………….

Data: ……………………………………………………

Add to cart